هدف از شرکت در سمینار:

  • معرفی دقیق و درست دیجیتال مارکتیک
  • مفهوم دیجیتال مارکتینگ
  • معرفی خدمات آمینا گروپ